Privacyverklaring conform de Algemene verordeninggegevensbescherming

HSK De badkamerexperts

 1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevensvan de verwerkingsverantwoordelijke

  1. Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling.Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruikvan onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijkkunt worden geïdentificeerd.
  2. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens deAlgemene verordening gegevensbescherming (AVG) is HSK Duschkabinenbau KG, ZumHohlen Morgen 22, 59939 Olsberg, Deutschland, Tel.: 02962 97903-0, Fax: 02962 6570,E-Mail: info@hsk-duschkabinenbau.de. De voor de verwerking van persoonsgegevensverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen metanderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevensvaststelt.
  3. De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voorgegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden bereikt: "U kunt defunctionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken:datenschutz@hsk-duschkabinenbau.de 0049 – (0)2962-979031130"
  4. Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdrachtvan persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragendie u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- enTLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.
 2. Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

  Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert ofanderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uwbrowser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze websitebezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onzewebsite voor u weer te geven:

  • Welke website van ons u bezoekt
  • Datum en tijd van het bezoek
  • Verzonden gegevensvolume in bytes
  • Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

  De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onzewebsite. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wijbehouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren,mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.

 3. Cookies

  Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functiesmogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina's zogeheten cookies. Daarbij gaathet om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen.Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na hetafsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookiesblijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookiesvan derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanentecookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken dezepersoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen.Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Dezeperiode kan per cookie verschillen.

  De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen tevereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor eenlater bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ookpersoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b),AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f),AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functionerenvan de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van hetwebsitebezoek.

  Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zointeressant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze websiteook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies vanderden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifiekeverzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijkgeïnformeerd.

  Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen vancookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of datu ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheertcookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help vanelke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dezeinformatie vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links:

  Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnenworden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

 4. Contactopname

  Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), danworden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van eencontactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Dezegegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor hetopnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagenen gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belangbij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrondvoor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluitenvan uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat debetreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijkeregistratieverplichtingen van toepassing zijn.

 5. Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor deuitvoering van overeenkomsten

  Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden persoonsgegevens bovendienverzameld en verwerkt wanneer u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van eenovereenkomst of bij het aanmaken van een klantenaccount. Welke gegevens er wordenverzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. Het verwijderen van uwklantenaccount is te allen tijde mogelijk. Dit kan door een bericht te sturen naar dehierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrektegegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van overeenkomsten. Na devolledige afhandeling van een overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount,worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnengeblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebtingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het onzerzijds is toegestaan omde gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waaroverwij u hieronder informeren.

 6. Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

  1. Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatiginformatie over onze aanbiedingen. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uwe-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullendegegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturennadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven.Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in detoekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken.

   Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruikvan uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Bij aanmeldingvoor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adresen de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uwe-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voorde nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden vanreclamemededelingen via de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggenvia de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naarde bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na de annulering wordt uwe-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers, indien uniet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aanons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch istoegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

  2. Reclame per post

   Op basis van ons gerechtvaardigde belang in gepersonaliseerde rechtstreekse reclamebehouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voorzover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van uhebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-,branche- of handelsnaam conform art. 6 par. 1 lid f AVG op te slaan en voor hettoesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post tegebruiken.

   U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het opslaan en het gebruik van uwgegevens voor dit doeleinde door een bericht te sturen aan de daarvoorverantwoordelijke partij.

 7. Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

  Bij de afhandeling van uw bestelling werken wij samen met de onderstaande dienstverlener(s) voor volledige of gedeeltelijke ondersteuning bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Aan deze dienstverleners worden, zoals aangegeven in de onderstaande informatie, bepaalde persoonsgegevens doorgegeven.

  De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

 8. Gebruik van video's

  Gebruik van YouTube-video's

  Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder 'YouTube’, die onderdeel is van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google’).

  In dit verband wordt de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube’ cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube’ dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens (ook al bent u niet aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij marktonderzoek en/of bij een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten.

  Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick’, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking.

  Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

  Nadere informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube’ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: www.google.com/policies/privacy/

 9. Webanalysediensten

  Google Universal Analytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgezonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
  Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het vóór verwerking te verkorten, zodat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. In deze uitzonderingsgevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden.
  Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.
  U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar houd er wel rekening mee dat u dan mogelijk niet volledig over alle functies van deze website kunt beschikken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
  Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparatuur kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken):

  Google Analytics is gedeactiveerd: Activeer Google Analytics
  Google Analytics is ingeschakeld: Google Analytics deactiveren
  Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming ‘EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
  Deze website gebruikt Google Analytics verder voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen. Een gebruikers-ID vormt hiervoor de basis. Op uw klantenaccount kunt u de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik van de website deactiveren onder ‘Mijn gegevens’ -> ‘Persoonlijke gegevens’.
  Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 10. Overige

  Google Maps

  Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land-)kaarten, om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruik te maken van deze service kunt u onze locatie bekijken en wordt eventuele routeplanning naar onze locatie gemakkelijker.

  Al bij het openen van subpagina’s, waarvan de kaart van Google Maps onderdeel uitmaakt, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt onafhankelijk van of Google een gebruikersaccount aanbiedt, waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wenst dat de gegevens bij Google aan uw profiel worden toegewezen, moet u zich voor het activeren van de knop afmelden. Google slaat uw gegevens (zelfs van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen op en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder plaats conform art. 6 par. 1 lid f AVG op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of doelmatige vormgeving van haar website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het vormen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor het uitoefenen van uw bezwaar aan Google moet wenden.

  Google LLC gevestigd in de VS is gecertificeerd in het kader van de EU-US-overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield”, dat de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

  Als u niet akkoord gaat met het toekomstige overdragen van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, dan bestaat de mogelijkheid de service van Google Maps volledig uit te schakelen. Dat doet u door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.
  De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen worden bekeken op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html , de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

  Uitgebreide informatie over gegevensbescherming gerelateerd aan het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google (“Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 11. Rechten van de betrokkene

  1. In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:
   • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
   • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
   • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
   • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
   • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
   • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
   • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
   • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.
  2. RECHT VAN BEZWAAR

   WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST. MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

   WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.

   MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

 12. Duur van de opslag van persoonsgegevens

  De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.